Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zpráva o činnosti Spolku KPU za rok 2021/2022

Zpráva o činnosti Spolku KPU za rok 2021/2022 

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé umění, zejména při ZUŠ Nový Jičín,

přinášíme Vám stručný přehled dění ve školním roce 2021/2022 ve spolku Klubu přátel umění při Základní umělecké škole Derkova 1, Nový Jičín.

Zpráva obsahuje stručnou sumarizaci aktivit spolku a souhrn informací
o hospodaření.

Činnost spolku je úzce spjata s činností ZUŠ Nový Jičín, kdy veškeré dění můžete sledovat na nových webových stránkách www.zusnj.cz či na facebookových stránkách.

Hlavním cílem spolku je pomoc ZUŠ při plnění jejího poslání,
tj. představuje vytvoření účelového fondu k zabezpečení úspěšné realizace výchovného a vzdělávacího procesu školy. Konkrétně organizační a finanční pomoc při pořádání žákovských koncertů
a ostatních akcí školy, při organizování kulturních zájezdů pro žáky a ostatní členy spolku, organizování soustředění žáků, pomoc při nákupu materiálu pro činnost souborů ZUŠ, při poskytování odměn při pořádání akcí konaných ZUŠ, zakupování vstupenek na významné kulturní akce apod.

Majetek spolku je tvořen dobrovolnými příspěvky členů a sponzorskými dary, veškeré finanční prostředky jsou řádně vedeny na účtu spolku
a mohou být použity výhradně k plnění cílů, uvedených výše. Jedenkrát ročně schvaluje spolek zprávu o hospodaření spolku.

 

Velice si vážíme Vaši pomoci a zájmu o kulturní vzdělávání dětí
a děkujeme za Vaši přízeň.

 

Výbor spolku.

Činnost spolku ve školním roce 2021/2022

Rádi bychom Vás seznámili s činností spolku ve školním roce 2021/2022 a akcemi, které jste finančně podpořili. Stejně jako v předešlých letech se jedná převážně o akce spjaté s hudebním, tanečním a výtvarným oborem.

 

Ve školním roce 2021/2022 spolek podpořil svojí činností tyto akce školy:

  • Absolventské koncerty školy
  • Žákovské koncerty školy
  • Vánoční koncerty školy
  • Kulturní zájezdy školy

Spolek v uplynulém školním roce naplnil své stanovené cíle, především ve spolupráci se Základní uměleckou školou Nový Jičín pomohl uspořádat několik koncertů, vystoupení, představení a výstav, řada žáků se účastnila různých soutěží.

Spolek financoval dopravu žáků na koncerty, soutěže či výstavy. Cestovaly děti ze všech oborů – hudebního, tanečního i výtvarného. Významnou měrou se podílel spolek na organizaci koncertů
a vystoupení našich žáků pro veřejnost, zvláště pak uhrazením pronájmu sálů či technickým a materiálním zabezpečením akcí.

Spolek se opět spolupodílel na pořádání dalšího ročníku mezinárodní houslové soutěže O cenu Václava Krůčka, která byla opět velmi úspěšná. Účastníky soutěže jsou také zahraniční žáci, kdy akce je na vysoké úrovni a významně reprezentuje naši školu i město.

S koncem školního období je spojeno rozloučení s absolventy všech oborů, kdy spolek financoval nákup květin a darů pro absolventy.

 

 

Hospodaření spolku

REKAPITULACE

  • Převod zůstatku šk. rok 2020/2021...................................... 219 389,63 Kč
  • Příjem šk. rok 2021/2022..................................................... 295 260,00 Kč
  • Výdaje šk. rok 2021/2022.................................................. - 289 418,15 Kč

ZŮSTATEK.............................................................................. 225 231,48 Kč

Příjmy

Popis

Příjmy

Dobrovolné příspěvky rodičů a přátel

52 070,00 Kč

Dobrovolné vstupné rodičů a přátel – Vánoční koncerty, Dubnová taneční scéna a jiné akce

176 690,00 Kč

Dotace Města Nový Jičín – Houslová soutěž O cenu Václava Krůčka

31 000,00 Kč

Sponzorské dary

15 000,00 Kč

   Příjmy – účastnické poplatky –  

   Houslová soutěž

20 500.00 Kč

   CELKEM PŘÍJMY

295 260,00 Kč

VÝDAJE

Popis

VÝDAJE

Pronájem sálu – divadlo NJ – koncerty

104 358,00 Kč

Doprava – přeprava osob – výstavy, vystoupení, soutěže, soustředění

28 620,00 Kč

Odměny pro soutěžící, dárky pro absolventy, květiny, příspěvky žákům na soutěže

45 409,00 Kč

Náklady spojené s pořádáním akcí – pořizování fotodokumentace, vstupné, tisk plakátů a programů, odměny – osvětlovači, moderátoři, občerstvení

48 855,15 Kč

Náklady spojené s organizováním a pořádáním Houslové soutěže

61 172,00 Kč

Ostatní náklady – kancelářské potřeby, poštovné, ověřování podpisů

1 004,00 Kč

CELKEM VÝDAJE

289 418,15 Kč