Aktuálně‎ > ‎

Dodatek školního řádu č. 2

přidáno: 1. 7. 2020 7:07, autor: jan machander   [ aktualizováno 10. 10. 2020 6:33 ]
V souvislosti s ustanovením  § 184 a) zákona 561/2004 Sb., o poskytnutí distančního vzdělávání, vydává ředitel tento dodatek Školního řádu platného od 1. 9.  2014:

Dodatek č.. 2  


V souvislosti s ustanovením § 184 písm. a)  zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vydává ředitel školy tento dodatek Školního řádu ZUŠ Nový Jičín


Článek I. 


 1. V případě, že jsou splněny podmínky dle § 184 písm a) zákona 561/2004 zavádíme distanční vzdělávání jako jednu z forem vzdělávání a informujeme o tom na webu školy www.zusnj.cz  zákonné zástupce a zletilé žáky.

 2. Distanční vzdělávání je pro žáky ZUŠ dobrovolné,  žák má právo neúčastnit se distančního vzdělávání.


Článek II.


Formy distančního vzdělávání

 1. Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat zejména formou on-line.

 2. O průběhu výuky jsou účastníkům vzdělávání poskytovány informace o formách, průběhu a hodnocení vzdělávání prostřednictvím uživatelských účtů na platformě iZUŠ (www.izus.cz).


 1. Škola bude využívat synchronní i asynchronní on-line i off-line metody, dle možností školy a žáků či  preferencí žáků a dle charakteru vyučovaného předmětu, prioritu má při on-line výuce G-Suite Google a jeho functionality (Meet, Classroom, Youtube, email a jiné).


 1. Škola nemá podmínky k zapůjčení ICT techniky žákům, v případech, kdy nebude možné realizovat on-line výuku, bude probíhat off-line výuka formou písemnou, telefonickou,

v případech, kdy to bude možné, formou individuálních konzultací v případě, že o to zákonný zástupce žáka či zletilý žák požádají.


Článek III. 


Organizace výuky a její hodnocení

 1. On-line synchronní výuka bude prioritně organizována dle platných rozvrhů pro prezenční výuku.

 2. Při distanční formě vzdělávání bude uplatňováno zejména průběžné formativní hodnocení výsledků vzdělávání.


Článek IV. 


Obsah výuky

 1. Vzdělávání distančním způsobem škola realizuje v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem v rozsahu a míře jaké  umožní okolnosti.

 

Článek V. 


Úplata za vzdělávání

 1. Při neúčasti žáka na distančním vzdělávání se úplata za vzdělávání nevrací, pokud se nejedná o důvod hodný zvláštního zřetele.


 • Platnost od 6. 10. 2020  účinnost od 12. 10. 2020
Comments