Aktuálně


Aktuálně-organizační opatření v souvislosti s epidemiologickou situací

přidáno: 6. 7. 2020 0:53, autor: jan machander   [ aktualizováno 8. 4. 2021 10:06 ]

Od pondělí 12. dubna 2021 i nadále pokračujeme v distanční výuce ve všech oborech s výjimkou:

 1. výuky žáků v hudebním oboru v předmětech s individuální výukou.
 2. individuálních konzultací (jeden pedagog - jeden žák), které budou realizované po předchozím schválení ředitelem školy.
Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN je do budovy školy podle výše uvedených výjimek umožněn vstup žáků bez podstoupení vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. 

Při přítomnosti žáků ve škole dle uvedené výjimky v bodech 1) a 2), případně přítomnosti dalších osob je třeba dodržovat následujících opatření:
 1. žáci a vstupující osoby nevykazují příznaky podezření na onemocnění COVID-19 
 2. žáci mají povinnost nosit ochranu obličeje dle platných nařízení (pro žáky do 15 let včetně  zdravotnickou rouškuod 16 let respirátor) po celou dobu pobytu ve škole
 3. v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (hra na dechové nástroje), mohou žáci jej sundat.
 4. všichni zaměstnanci školy a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit ochranu obličeje dle platných nařízení po celou dobu pobytu ve škole (respirátor FFP 2 nebo KN95). 
 5. vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy,
 6. vstup do budovy pro žáky v individuální výuce a individuálních konzultacích bude v následujícím období možný pouze osobním převzetím vyučujícího u hlavního vstupu do budovy - je nezbytně nutné dbát na dodržování hygienických opatření (dezinfekce, mytí rukou, větrání ad.)

Kontaktujte ředitele

přidáno: 1. 7. 2020 10:55, autor: jan machander   [ aktualizováno 16. 9. 2020 7:29 ]

v případě, že učitele nereagují na vaše maily či telefonáty, volejte řediteli na tel. 737151516 nebo pište na mail: reditel@zusnj.cz

Dodatek školního řádu č. 2

přidáno: 1. 7. 2020 7:07, autor: jan machander   [ aktualizováno 10. 10. 2020 6:33 ]

V souvislosti s ustanovením  § 184 a) zákona 561/2004 Sb., o poskytnutí distančního vzdělávání, vydává ředitel tento dodatek Školního řádu platného od 1. 9.  2014:

Dodatek č.. 2  


V souvislosti s ustanovením § 184 písm. a)  zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vydává ředitel školy tento dodatek Školního řádu ZUŠ Nový Jičín


Článek I. 


 1. V případě, že jsou splněny podmínky dle § 184 písm a) zákona 561/2004 zavádíme distanční vzdělávání jako jednu z forem vzdělávání a informujeme o tom na webu školy www.zusnj.cz  zákonné zástupce a zletilé žáky.

 2. Distanční vzdělávání je pro žáky ZUŠ dobrovolné,  žák má právo neúčastnit se distančního vzdělávání.


Článek II.


Formy distančního vzdělávání

 1. Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat zejména formou on-line.

 2. O průběhu výuky jsou účastníkům vzdělávání poskytovány informace o formách, průběhu a hodnocení vzdělávání prostřednictvím uživatelských účtů na platformě iZUŠ (www.izus.cz).


 1. Škola bude využívat synchronní i asynchronní on-line i off-line metody, dle možností školy a žáků či  preferencí žáků a dle charakteru vyučovaného předmětu, prioritu má při on-line výuce G-Suite Google a jeho functionality (Meet, Classroom, Youtube, email a jiné).


 1. Škola nemá podmínky k zapůjčení ICT techniky žákům, v případech, kdy nebude možné realizovat on-line výuku, bude probíhat off-line výuka formou písemnou, telefonickou,

v případech, kdy to bude možné, formou individuálních konzultací v případě, že o to zákonný zástupce žáka či zletilý žák požádají.


Článek III. 


Organizace výuky a její hodnocení

 1. On-line synchronní výuka bude prioritně organizována dle platných rozvrhů pro prezenční výuku.

 2. Při distanční formě vzdělávání bude uplatňováno zejména průběžné formativní hodnocení výsledků vzdělávání.


Článek IV. 


Obsah výuky

 1. Vzdělávání distančním způsobem škola realizuje v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem v rozsahu a míře jaké  umožní okolnosti.

 

Článek V. 


Úplata za vzdělávání

 1. Při neúčasti žáka na distančním vzdělávání se úplata za vzdělávání nevrací, pokud se nejedná o důvod hodný zvláštního zřetele.


 • Platnost od 6. 10. 2020  účinnost od 12. 10. 2020

Pololetní hodnocení výsledků vzdělávání

přidáno: 10. 12. 2019 1:22, autor: jan machander   [ aktualizováno 26. 1. 2021 8:08 ]

naleznete ve vašich účtech na www.izus.cz. Výpisy vysvědčení budou žákům vydány po opětovném zahájení prezenční výuky.

Mezinárodní houslová soutěž O cenu Václava Krůčka

přidáno: 4. 11. 2019 9:17, autor: propagace školy   [ Aktualizováno 1. 3. 2021 8:50 uživatelem jan machander ]

se v roce 2021 nekoná. Mrzí nás to i proto, že pan profesor Krůček odešel 12. 12. 2020 do muzikantského nebe a chtěli jsme mu soutěží vzdát poctu.

Pravidla pro hodnocení žáků ve 2. pololetí

přidáno: 3. 9. 2019 11:12, autor: jan machander   [ aktualizováno 26. 5. 2020 11:42 ]

naleznete pod odkazem ZDE

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

přidáno: 1. 9. 2019 23:47, autor: jan machander   [ aktualizováno 31. 3. 2020 11:45 ]

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, oznamujeme zahájení výběrového řízení na zhotovitele realizace díla ..Sanace dvorní části budov školy" 

Plán akcí školy včetně zájezdů pěveckých sborů

přidáno: 19. 8. 2019 3:17, autor: jan machander   [ aktualizováno 12. 3. 2020 7:35 ]

je zrušen. 

Upozornění - odhlášky ze studia

přidáno: 24. 6. 2019 2:48, autor: jan machander

Pokud žák ukončuje studium, je nezbytné učinit tak formou odhlášky podepsané zákonným zástupcem.

Výsledky talentových zkoušek-hudební obor

přidáno: 19. 12. 2018 9:57, autor: jan machander   [ aktualizováno 26. 6. 2019 5:04 ]

přijati byli žáci pod čísly
klavír: 4, 14, 17, 20, 24, 29, 31, 37, 45, 46, 49, 54, 64, 70, 71
kytara: 2, 6, 8, 36, 56, 68, 73
dechové nástroje: 3, 18, 27, 55, 72
smyčcové nástroje: 44, 50, 67
bicí nástroje: 15, 30
akordeon: 13, 23, 35, 51

1-10 of 209