Aktuálně


Aktuálně-organizační opatření v souvislosti s epidemiologickou situací - ZMĚNA!

přidáno: 6. 7. 2020 0:53, autor: jan machander   [ aktualizováno 23. 11. 2020 0:36 ]

Od středy 25. 11. 2020 bude umožněna hudební individuální výuka (jeden učitel a jeden žák). Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin. V případě, že vaše dítě má výuku ve skupince, bude tato výuka taktéž rozdělena do režimu jeden učitel – jeden žák. 

Podmínky pro pohyb ve škole: Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. V rámci výuky, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku – zpěv,  hra na dechové nástroje, nemusí žáci nosit roušku.

Žádáme rodiče, aby do budovy školy vstupovali pouze v nezbytně nutných případech a pro další komunikaci využili raději telefon, email či systém IZUŠ. 

Distanční forma výuky probíhá i nadále v kolektivních předmětech hudebního oboru (Nauky o hudbě, Pěvecký sbor, komorní a souborové hry) v tanečním a   výtvarném oboru.  

Kontaktujte ředitele

přidáno: 1. 7. 2020 10:55, autor: jan machander   [ aktualizováno 16. 9. 2020 7:29 ]

v případě, že učitele nereagují na vaše maily či telefonáty, volejte řediteli na tel. 737151516 nebo pište na mail: reditel@zusnj.cz

Dodatek školního řádu č. 2

přidáno: 1. 7. 2020 7:07, autor: jan machander   [ aktualizováno 10. 10. 2020 6:33 ]

V souvislosti s ustanovením  § 184 a) zákona 561/2004 Sb., o poskytnutí distančního vzdělávání, vydává ředitel tento dodatek Školního řádu platného od 1. 9.  2014:

Dodatek č.. 2  


V souvislosti s ustanovením § 184 písm. a)  zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vydává ředitel školy tento dodatek Školního řádu ZUŠ Nový Jičín


Článek I. 


 1. V případě, že jsou splněny podmínky dle § 184 písm a) zákona 561/2004 zavádíme distanční vzdělávání jako jednu z forem vzdělávání a informujeme o tom na webu školy www.zusnj.cz  zákonné zástupce a zletilé žáky.

 2. Distanční vzdělávání je pro žáky ZUŠ dobrovolné,  žák má právo neúčastnit se distančního vzdělávání.


Článek II.


Formy distančního vzdělávání

 1. Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat zejména formou on-line.

 2. O průběhu výuky jsou účastníkům vzdělávání poskytovány informace o formách, průběhu a hodnocení vzdělávání prostřednictvím uživatelských účtů na platformě iZUŠ (www.izus.cz).


 1. Škola bude využívat synchronní i asynchronní on-line i off-line metody, dle možností školy a žáků či  preferencí žáků a dle charakteru vyučovaného předmětu, prioritu má při on-line výuce G-Suite Google a jeho functionality (Meet, Classroom, Youtube, email a jiné).


 1. Škola nemá podmínky k zapůjčení ICT techniky žákům, v případech, kdy nebude možné realizovat on-line výuku, bude probíhat off-line výuka formou písemnou, telefonickou,

v případech, kdy to bude možné, formou individuálních konzultací v případě, že o to zákonný zástupce žáka či zletilý žák požádají.


Článek III. 


Organizace výuky a její hodnocení

 1. On-line synchronní výuka bude prioritně organizována dle platných rozvrhů pro prezenční výuku.

 2. Při distanční formě vzdělávání bude uplatňováno zejména průběžné formativní hodnocení výsledků vzdělávání.


Článek IV. 


Obsah výuky

 1. Vzdělávání distančním způsobem škola realizuje v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem v rozsahu a míře jaké  umožní okolnosti.

 

Článek V. 


Úplata za vzdělávání

 1. Při neúčasti žáka na distančním vzdělávání se úplata za vzdělávání nevrací, pokud se nejedná o důvod hodný zvláštního zřetele.


 • Platnost od 6. 10. 2020  účinnost od 12. 10. 2020

Termín úhrady úplaty za vzdělávání

přidáno: 10. 12. 2019 1:22, autor: jan machander   [ aktualizováno 12. 10. 2020 1:06 ]

byl 15. 9. Předpis školného je stanoven na celý rok.  Děkujeme všem, kteří toto respektovali.

Omluvenky z výuky

přidáno: 4. 11. 2019 9:17, autor: propagace školy   [ Aktualizováno 11. 9. 2020 6:53 uživatelem jan machander ]

zasílejte přes účty v iZUS, jejichž přístupové údaje jsme zasílali. Omluvenka se zobrazí přímo učiteli a zapíše se do třídní knihy.

Pravidla pro hodnocení žáků ve 2. pololetí

přidáno: 3. 9. 2019 11:12, autor: jan machander   [ aktualizováno 26. 5. 2020 11:42 ]

naleznete pod odkazem ZDE

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

přidáno: 1. 9. 2019 23:47, autor: jan machander   [ aktualizováno 31. 3. 2020 11:45 ]

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, oznamujeme zahájení výběrového řízení na zhotovitele realizace díla ..Sanace dvorní části budov školy" 

Plán akcí školy včetně zájezdů pěveckých sborů

přidáno: 19. 8. 2019 3:17, autor: jan machander   [ aktualizováno 12. 3. 2020 7:35 ]

je zrušen. 

Upozornění - odhlášky ze studia

přidáno: 24. 6. 2019 2:48, autor: jan machander

Pokud žák ukončuje studium, je nezbytné učinit tak formou odhlášky podepsané zákonným zástupcem.

Výsledky talentových zkoušek-hudební obor

přidáno: 19. 12. 2018 9:57, autor: jan machander   [ aktualizováno 26. 6. 2019 5:04 ]

přijati byli žáci pod čísly
klavír: 4, 14, 17, 20, 24, 29, 31, 37, 45, 46, 49, 54, 64, 70, 71
kytara: 2, 6, 8, 36, 56, 68, 73
dechové nástroje: 3, 18, 27, 55, 72
smyčcové nástroje: 44, 50, 67
bicí nástroje: 15, 30
akordeon: 13, 23, 35, 51

1-10 of 209